Suometsä kasvuun tuhkalannoituksella

Metsät tarvitsevat kasvaakseen riittävästi lämpöä, auringon valoa, ravinteita ja sopivasti vettä. Jos jotakin edellä mainituista kasvun raaka-aineista ei ole saatavilla tarpeeksi, hidastuu metsän kasvu puuttuvan tekijän sallimalle rajalle.

Kasvun rajoittuessa ravinnepuutoksen takia, voidaan metsän ravinnetilannetta korjata metsälannoituksella. Metsiä lannoitetaan sekä tuhkapohjaisilla että kemiallisilla lannoitteilla. Tyypillisimmillään tuhkalannoitusta käytetään runsastyppisillä turvepohjaisilla mailla (=suometsä) ja kemiallisia lannoitteita kangasmetsissä. Puhdas puutuhka ei paranna puuston kasvua kangasmetsissä, koska puutuhkassa ei ole typpeä. HelikopteriLannoitusastiaVinossaTuhkalannoitus nostaa suometsien puuntuotto kykyä merkittävästi. Runsastyppisillä soilla tuhkalannoituksella saadaan vuosittain 2-6 kuution hehtaarikohtainen lisäkasvu verrattuna lannoittamattomaan tilanteeseen. Lannoitusvaikutus näkyy suometsissä kymmeniä vuosia. Tuhkalannoitus on taloudellisesti kannattava toimenpide tilanteissa, joissa ravinnepuutos on rajoittanut suometsän kasvua.Tuhkalannoituksesta löytyy internetistä hyviä julkaisuja, kuten Maa-ja metsätalousministeriön rahoittama ja Tapion julkaisema tuhkalannoitusopas ja Metlan tuhkan käyttö metsälannoitteena vuodelta 2012.

Kävin seuraamassa loppukesästä 2013 tuhkalannoitusnäytöstä. Tilaisuudessa käytetty rakeistettu tuhka sekä lentolevitystyö olivat Ecolanin järjestämiä. Ecolanilla on omat tuhkarakeistamot Liperissä ja Viitasaarella sekä lentolannoitusvälineet.

Tuhkassa on tallella typpeä lukuunottamatta puun tarvitsemat alkuaineet

Puumateriaali koostuu 99 prosenttisesti hiilestä, hapesta ja vedystä. Puussa on lisäksi typpeä ja muita alkuaineita kuten fosforia, kaliumia ja booria. Puun palaessa hiili ja vety yhtyvät ilman mukana tulevan hapen kanssa ja tuottavat lämpöä. Typpi ja rikki haihtuvat poltossa ilmaan, mutta muut hivenaineet jäävät jäljelle muodostamaan tuhkaa. Varsinaisesta puumateriaalista jää polton jälkeen tuhkana jäljelle puoli tilavuusprosenttia ja kuoresta kaksi tilavuuprosenttia.

Tuhkassa on jäljellä täydellinen seos puun tarvitsemia hivenaineita. Hyvien alkuaineiden lisäksi tuhkassa on jäljellä myös poltetussa puumateriaalissa olleet haitalliset raskasmetallit. Raskasmetallien määrää mitataan tuhkasta ennen metsälannoitusta eikä raja-arvot ylittävää tuhkaa käytetä metsälannoitukseen.PuutuhkaaSaunasta

Tuhkalannoituksen turvemailla tapahtuva puuston kasvua parantava vaikutus perustuu siihen, että turvemaassa on yleensä tarpeeksi typpeä, mutta muista puiden raaka-aineista on pulaa.

Tuhkan ravinneainepitoisuudet ovat kemiallisiin lannoitteisiin verrattuna matalia. Esimerkiksi Ecolanin tuhkassa on ravintoaineina fosforia (P) 0.9-1-1%, kaliumia (K) 2.3%, kalsiumia 14-17%, booria 0.02-0.05% sekä hivenaineita. Tuhkan matalat ravinnepitoisuudet kompensoidaan tuhkalannoituksessa käyttämällä suurempia kilomääriä per hehtaari kuin kemiallisia metsälannoitteilla. Kemiallisilla lannoitteilla normaali lannoitusmäärä per hehtaari on 500kg:n luokkaa ja tuhkaa levitetään 3000-5000kg per hehtaari.

Puutuhka on emäksistä, tuhkan ph-vaihtelee 9-13 välillä. Tuhka vähentää maan happamuutta, jolloin myös maassa entuudestaan olevat ravinteet muuttuvat puiden kannalta helpommin käytettävään liukoiseen muotoon. Tuhka parantaa maaperän laatua samalla tavalla kuin maanviljelyksessä pelloille levitettävä kalkki.

Tuhka rakeistetaan ennen metsälevitystä

Lämpövoimalaitoksilla syntyvä tuhka on luonteeltaan erittäin pölyävää. Pölyävän tuhkan käsitteleminen ja levittäminen on erittäin hankalaa. Pölyämisen välttämiseksi metsälannoituksessa käytetään rakeistettua tai itsekovettunutta tuhkaa. Tuhkan rakeistetuminen perustuu tuhkassa olevan vapaan kalkin (CaO) reagoimiseen veden kanssa, jolloin siitä muodostuu karbonaattia.

Rakeistaminen helpottaa tuhkan levittämistä maastoon sekä hidastaa tuhkan liukenemista maastossa. Hidas liukeneminen on etu verrattuna nopeaan liukenemiseen. Hitaasti liukeneva rakeistettu tuhka ei aiheuta puille ravinne- ja happamuusmuutoksesta johtuvaa shokkivaikutusta.

Tuhkalannoituksen vaikutus suometsien kasvuun

Metla on tutkinut tuhkalannoituksen vaikutusta puustonkasvuun koko sotien jälkeisen ajan. Tutkimuksista löytyy tiivis tietopaketti vuoden 2011 suometsätalouden seminaarissa pidetystä esityksestä.LuontaistaSuometsääTuhkalannoitus nostaa runsastyppisien suometsien kasvua 2-6 kuutiota per hehtaari vuodessa ja niukkatyppisissä suometsissä 1-3 kuutiota vuodessa per hehtaari. Rakeistettu tuhka vaikuttaa puiden kasvuun muutaman vuoden kuluttua lannoituksesta ja tuhkan lannoitevaikutus kestää kymmeniä vuosia.

Vanhoissa tuhkalannoituskokeissa käytettiin nykyistä korkeampia 8000 – 16 000 kilon per hehtaari tuhkamääriä. Tuhkalannoituksen vaikutus puuston kasvuun oli vaikuttava. Vuonna 1947 Muhoksella perustetussa kokeessa samalta alueelta, josta saatiin ilman lannoitusta 60 vuoden aikana vain 50 kuutiota puuta, saatiin 8000 kilon tuhka-annoksella hehtaarilta 450 kuutiota puuta ja 16 000 kilon annoksella 600 kuutiota puuta.

Tuhkalannoituksella voidaan korjata myös kangasmetsien happamuutta ja parantaa kangasmetsien ravinnetilaa pitkäaikaisesti. Tuhkalannoituksella ei ole kuitenkaan yhtä merkittävää vaikutusta kangasmaiden puuston kasvuun kuin turvemetsissä. Kangasmetsien kasvua rajoittaa yleensä typpi, jota puhdas tuhkalannoite ei sisällä.

Tuhkalannoitteiseen voi lisätä typpeä mukaan, jolloin lannoite parantaa puuston kasvua myös kangasmetsissä. Näkisin ympäristön kannalta järkevänä kierrättää ravinteet metsiin tuhkan muodossa myös kangasmetsissä.  Vuonna 2013 Suomessa ei ole tarjolla typpipitoista tuhkalannoitetta, joten jatkamme kemiallisten lannoitteiden käyttöä omassa kangasmetsässämme. Tuhkalannoitus voi aiheuttaa kangasmetsiin shokkivaikutuksen ph-muutoksena käytettäessä yli 3000 kilon hehtaariannoksia.

Lannoituksessa käytetty tuhka on lämpölaitokselle jätettä

Suomessa toimivat lämpölaitokset tuottavat lämmön ja sähkön ohella myös tuhkaa. Tuhka on lämpövoimalaitoksille jätettä, jonka hävityksestä lämpövoimalaitokset ovat valmiita maksamaan tuhkan noutajalle. Puutuhkaa tuottavat laitokset ovat etsineet tuhkalle
vaihtoehtoisia käyttötapoja kaatopaikalle viemisen sijasta.FortumJärvenpäänVoimalaitos

Lannoituksessa käytetty tuhka kerätään puuta polttavilta lämpövoimalaitoksilta. Puupohjainen tuhka on ravinnepitoisuuksiltaan parempaa kuin turvepohjainen tuhka. Lannoituksessa voidaan käyttää tuhkaa, jossa on enintään kaksikymmentä prosenttia turvepohjaista tuhkaa. Kivihiilipohjaista tuhkaa ei saa käyttää metsälannoituksiin.

Ecolan kuljettaa tuhkan lämpövoimalaitoksilta kuivatavarankuljetuksiin tarkoitetuilla tankkiautoilla rakeistamoihin. Ecolanilla on rakeistamot Pohjois-Karjalan maakunnassa Liperissä sekä Keski-Suomen maakunnassa Viitasaarella. Ecolan kerää rakeistamoihin tuhkaa kahdestakymmenestä puunpolttopaikasta usean sadan kilometrin säteellä rakeistamoista.

Metsälannoittaminen ei ole puutuhkan ainoa hyötykäyttömuoto. Esimerkiksi UPM:n markkinoi metsänomistajille tuhkaa metsäteiden runkorakenteeksi. Tuhka kovettuu rungossa tiivistämisen ja veden vaikutuksesta, jolloin tielle tulee kantava runko. Varsinainen kulutuskerros muodostetaan myös tuhkatiessä murskeella.

Tuhkan käyttäminen teiden runkona on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin tuhkan perinteinen kaatopaikoille läjittäminen. Tuhkan käyttäminen teiden rakentamiseen ei uhkaa tuhkan käyttöä metsälannoituksessa, Suomessa riittää tuhkaa sekä suometsien tuhkalannoitukseen että teiden rungoiksi.

Helikopterilla suoritetun tuhkalannoituksen eteneminen

Helikopterilla suoritettu lannoitus oli ensikertalaiselle vaikuttava näky. Sulavalinjainen helikopteri lensi nopeasti lannoituslenkkejä ja kävi noutamassa käsittämättömällä lentotarkkuudella uuden lannoiteastian telineestä. Helikopterinäytöksen jälkeen perinteiset metsäkonenäytökset eivät vähään aikaan tunnu miltään.HellikopteriLannoituksenMaaasemaHelikopterilannoituksessa käytetään kopterin lannoitesäiliön tankkaamiseen kappaletavaranosturilla varustettua erikoiskuorma-autoa. Kuorma-autossa työskentelee jatkuvasti kaksi ihmistä lataamassa lannoiteastioita täydeksi. Helikopteri suorittaa varsinaisen lannoituksen niin nopeasti, että lannoituksen etenemisen kannalta lannoiteastioiden täyttäminen muodostuu helposti pullonkaulaksi.

Yhdelle lastauspaikalle tuodaan vähintään 40 000 kiloa tuhkalannoitetta (=10 hehtaarin lannoitteet) suursäkeissä varastoon. Lannoituspäivän aikana lannoitusta suoritetaan useasta varastopaikasta. Lannoituksen kustannuksien kannalta on vielä parempi, jos yhdeltä lastauspaikalta saadaan lannoitettua vielä enemmän kuin 10 hehtaaria.

MetsälannoitusLentoonlähtöHelikopteri lähtee levittämään lannoitteen täydestä säiliöstä muutaman kilometrin päähän tankkauspaikasta. Helikopteri käy päivän aikana noutamassa lannoitteita usealta lastauspaikalta.

Helikopterilla lannoitetaan kerralla samalla alueella vähintään 100 hehtaaria metsää. Pienemmillä alueilla helikopterin ja lastausauton paikalle tuomisesta muodostuva peruskustannus on liian suuri per hehtaari. Tuhkalannoituksen ostaminen ei tapahdu suoraviivaisesti suoraan toimittajalta (kuten Ecolan) vaan lannoitus vaatii asiakkaita niputtavan väliorganisaation (kuten Metsänhoitoyhdistystys). Väliorganisaatiot lisäävät lannoituksen kustannusta, aiheuttavat lannoitukseen viivettä ja tulevaisuudessa uuden Metsänhoitoyhdistyslain myötä entistä harvemmat puuntuottajat kuuluvat Metsänhoitoyhdistyksiin. Omat metsät eivät todennäköisesti ole joka vuosi sopivan lannoitusprojektin alueella, joten lannoitusta voi joutua odottamaan monta vuotta. HelikopteriIlmassaLannoitteenKanssaKopteri lentää maastossa gps-kartan avulla ja levittää lannoitteet kartalla näkyviin kohteisiin. Lannoitteet levitetään ojien suuntaisesti, jolloin vältetään lannotteiden joutumista ojiin. Ojiin joutunut lannoite ei paranna puuston kasvua.

Lisäys 06.12.2014: Löysin youtubesta helikopterilla suoritettavasta tuhkalannoituksesta kopterin kyydistä kuvatun videon. Video kestää alle kolme minuuttia:

Suometsien lannoittamista kemiallisilla metsälannoitteilla

Suometsiä lannoitetaan tuhkan lisäksi myös kemiallisilla lannoitteilla. Löysin Metsäkeskuksen sivuilta Yaran tekemän hyvän esityksen (pdf) suometsien lannoituksesta. Yara valmistaa suometsiin Rauta-PK (P = Fosfori, K = Kalium) -lannoitetta. Kemialliset lannoitteet parantavat metsän ravinne-epätasapainon, mutta eivät anna samaa kalkitsevaa vaikutusta kuin tuhkalannoitus.

Kemiallisia lannoitteita levitetään tuhkaan verrattuna pienempiä annoksia. Tyypillinen lannoitemäärä per hehtaari käytettäessä kemiallisia lannoitteita on 400-600kg per hehtaari. Tarvittavan lannoitemäärän voi omatoiminen puuntuottaja levittää suometsään vaikka käsin ilman suurempaan projektiin osallistumista.

Rauta-PK:n tehdashinta oli vuoden 2012 lopussa 490 euroa tonnilta ilman arvonlisäveroa. Rahdin kanssa hehtaarin lannoitteet maksoivat reilut 270 euroa hehtaarilta riippuen tilan sijainnista sekä levityskustannuksen vielä päälle.

Tuhkalannoituksen hinta vaihtelee levitystavasta riippuen

Tuhkalannoituksen kustannukset riippuvat lannoitusprojektin koosta, sijainnista rakeistamoihin nähden sekä käytetystä levitysmenetelmästä. Käytettäessä tuhkaa 4000 kg per hehtaari lannoituskustannukset arvonlisäverottomana ovat helikopterilla suoritettuna 450-550e per hehtaari ja maasta levitettynä 250-350e per hehtaari. Ecolanin boorilannoite maksaa arvonlisäverottomana noin 250e per hehtaari ilmasta levitettynä.MetsatraktoriLannoitusSuoraviivaisesti ajatellen tuhkalannoitus kannattaisi suorittaa aina maalevityksenä pari sataa euroa halvemman hehtaarikustannuksen takia. Molemmilla menetelmillä metsään siirtyy yhtä paljon ravinteita. Helikopterilannoitus on korkeammasta kustannuksesta huolimatta maalannoitusta yleisempää. Ecolan levittää vuonna 2013 tuhkalannoitusta yhteensä 10 000 hehtaarille, josta 8000 hehtaaria lannoitetaan ilmasta. Lentolannoituksen suosio verrattuna maalannoitukseen huomattavasti korkeammasta kustannuksesta huolimatta oli minulle yllätys.

Lentolannoituksen suosio perustuu sen tarjoamiin etuihin ajokoneella suoritettuun maalannoitukseen nähden. Ilmasta suoritettuna lannoitus on aina erillistoimenpide. Helikopterilannoitus voidaan suorittaa kaikkina vuodenaikoina, ilman ajourien avaamista, riippumatta maapohjan kantavuudesta ja tiestön kunnosta. Helikopterilla suoritettu lannoitus on metsänomistajalle äärimmäisen helppo eikä se vaurioita metsää edes pahimpaan kelirikkoaikaan suoritettuna.

Taloudellisessa mielessä tuhkalannoitus kannattaa suorittaa ensiharvennuksen yhteydessä. Tuhka saadaan tuotua metsään samaa reittiä pitkin kuin puut kuljetetaan metsästä pois. Säästät pari sataa euroa hehtaarilta, jos levität tuhkat kuviolle heti harvennuksen jälkeen puiden ajossa tamppautuneita ajouria pitkin. Jos metsä kaipaa lannoitusta heti eikä harvennusta ole tulossa, kannattaa käyttää helikopteria.

Valtio tukee terveysmetsälannoitusta Kemera-varoin

Tuhkalannoitukseen voi saada Kemera-tukea, jos puuston kasvu on taantuvaa hoidosta huolimatta. Ravinnepuutoksen voi todeta joko neulasanalyysillä tai maaperäanalyysillä. Vuonna 2013 Kemera-tuen määrä on 40% lannoitekustannuksista Etelä-Suomessa ja suurempi siirryttäessä pohjoiseen päin. Tuki kattaa lannoitteiden lisäksi ravinneanalyysin. Terveysmetsälannoituksen Kemera-tuki vaatii etukäteen tehtyä ja hyväksyttyä suunnitelmaa.

Suoritimme omassa metsässämme kuusikon terveysmetsälannoitusta. Saimme lannoituksemme Kemera-tukea. Kannattaa käydä lukemassa artikkeli, jos metsälannoitus kiinnostaa.

8 thoughts on “Suometsä kasvuun tuhkalannoituksella

 1. Päivitysilmoitus: Ojittamalla metsän vesitalous kuntoon | Puuntuottaja – raha on paras metsäneuvoja

 2. Ei missään nimessä metsä lannoitusta marjoja tuottavaan metsää. Kun sinne vitävien arsenikki,ynm.pitoisuudet saavat olla paljon suuremmat kun peltomaan. Se todisttaa että metsässä marjat myrkytetään.

 3. Teollisuus rahastaa ja saastuttaa Bio-etuliitteellä

  Bio-sanaa käytetään Suomessa väärin. Teollisuuden häikäilemättömyys on vertaansa vailla nykypäivän Suomessa. Neste tekee ns. BIO-Dieseliä tuotantoeläinten ja kalojen rasvoista ja ruokateollisuuden jäterasvoista. Nesteen käyttämät jätteet ja tähteet kerätään ympäri maailmaa.
  Rasvaan kertyvät esim dioksiinit ja muut ympäristömyrkyt.
  Bio-kaasua on tehty Suomessa jo v. 2008 sairaista kuolleista eläimistä, sianlannasta- ja verestä, ja jätepuhdistamoiden lietteestä. Sen jälkeen siitä on tehty lannoitetta 70 asteessa tunnin kuumennuksella. Tutkitusti kaikki bakteerit, itiöemät ja virukset eivät ole kuolleet siinä ajassa.
  Samoin nuo Nesteen raaka-aineet kelpaavat bio-kaasuseoksiin ja sen jälkeen jälkeen pellon lannoitteiksi.
  YARA myy biotiittia lannoitusaineena, se on vain kiillemineraali toiselta nimeltään katinkultaa. joka olisi muuten jätettä, mutta bio-liitteellä halutaan rahastaa.
  Tuhka on myös biolannoitetta. Suomessa tulee tuhkaa miljoona kuutiota vuodessa. 80 % on lentotuhkaa, se on sähkösuodattimilla kerättyä hienoa tuhkaa, jätettä, jota vaarallisiksi pienhiukkasiksi kutsutaan ja sen takia niitä sähkösuodattimilla kerätään savukaasuista.
  Tätä lentotuhkaa on levitetty helikopterista ja niin tehdään vielä tänäkin päivänä. Se on tuhkalannoitusta, mitä valtio tukee ja on korottanut kaatopaikkamaksuja, että tuhkaa jatkojalostetaan. Teollisuuden tuhkasta on kadonnut hiili lähes kokonaan, toisin kuin pienpoltossa. Hiili on aine mitä puu käyttää kasvaakseen, jos metsä poltetaan sinne jää hiiltä ja paljon palamatontakin maatuvaa ainetta, se on ravintoa kasville ja sen takia tuhkaa pidetään hyvänä lannoitteena.
  Metsälannoituksen tuhkalle on sallittua cadmium 14,5 g/tonni, pelloille 1,5 g/tonni. Cadmium on aine mitä kasvit varsin hyvin käyttävät hyväkseen. Elimistöstä’
  se ei poistu koskaan, se tuhoaa munuaiset. Esim Ruotsissa tutkittiin kymmeniä lasteruokatuotteita v. 2012, vain yksi tuotteista oli puhdas, muut sisälsivät arseenia, kadmiumia ja lyijyä.
  Tonni tuhkaa saa sisältää metsälannoituksessa esim näitä myrkyllisiä aineita:
  Arseeni 30 g/tonni
  Elohopeaa 1 g/tonni
  cadmium 17,5, g/tonni
  kromi 300 g/tonni
  kupari 700 g/tonni
  lyijy 150 g/tonni
  Nikkeli 150 g/tonni
  Sinkki 4500 g/tonni
  Tuhkaa on tarkoitettu käytettäväksi 4t/ ha, eli 4 kertaa nuo määrät.
  Kittilän kaivoksen kulta on sitoutunut 70% arseenikiisuun, arseeni on ykkösluokan myrkky ja syöpää aiheuttava aine, sitä on malmissa 12 kg/ tonni malmia. Malmia käsitellään 1,6 miljoonaa tonnia/v. + sivukivet 4 kertaa enemmän. Cadmiumia siinä malmissa on 36 g/tonni. Esim Kiinan riisisadosta menee hukkaan 10 % nikkeli ja kuparikaivosten päästämien cadmiumin takia.
  Kevitsan YVA-arvioinnissa ei ollut arviota cadmiumista eikä elohopeasta ollenkaan. Petos on sana
  joka kuvaa parhaiten tätä menoa Suomessa. Valtion laitosten ja vakuutusyhtiöiden veroparatiisit ovat pieni hinta siitä minka me maksamme valtion päätöksistä
  elinympäristömme ja ruuantuotantomme pilaamisesta ja raskaan teollisuuden tukemisesta.
  Sitran, Eduskunnan alaisen laitoksen oppikirja Uusi teollinen Suomi 1994, tekijän mukaan se johtaisi ruuantuotantomme loppumiseen, kaikki menee kuin oppikirjasta, jätteilläkin voitaisiin rahastaa. Kirjassa sanotaan vielä, että jotta näin ei kävisi ikäänkuin huomaamattamme, meillä pitää
  olla strategia tavoitteisiin pääsemiseksi. EU palkitsi teoksen, Suomen osalta artinen strategia
  on kaivosteollisuutta ja se koskee koko Suomea. Suomessa on 50 kaivosta ja lisää on tulossa.

 4. Metsälannoitukseen käytettävä tuhka, Eviran luvalla. Evira ei kuitenkaan valvo asiaa, se on tuhkantuottajan vastuulla. Metsälannoituksen kaikki arvot ylittävät ns ongelmajätekaatopaikalle, nykyisin vaarallisen jätteen raja-arvot moninkertaisesti
  ainoastaan elohopea ei, se höyrystyy jo huoneenlämmössä, joten se ehtii haihtua
  tuhkasta suurelta osin. Alumiinikin on vaarallinen myrkky kun se levitetään marjamaille. Alumiinia tuhkassa voi olla monta kiloa tonnissa.
  3. Vaarallisen jätteen kaatopaikka

  Taulukko 7

  Aine/muuttuja Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta (L/S = 10 l/kg)
  Arseeni (As) 25
  Barium (Ba) 300
  Kadmium (Cd) 5
  Kromi yhteensä (Crkok) 70
  Kupari (Cu) 100
  Elohopea (Hg) 2
  Molybdeeni (Mo) 30
  Nikkeli (Ni) 40
  Lyijy (Pb) 50
  Antimoni (Sb) 5
  Seleeni (Se) 7
  Sinkki (Zn) 200
  Kloridi (Cl-) 25 000
  Fluoridi (F-) 500
  Sulfaatti (SO42-) 50 000
  Liuennut orgaaninen hiili (DOC) 1) 1 000
  Liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS) 2) 100 000
  1) Jos liuenneen orgaanisen hiilen raja-arvo ylittyy jätteen omassa pH:ssa, voidaan jäte vaihtoehtoisesti testata uuttosuhteessa L/S = 10 l/kg pH:ssa 7,5–8,0; jätteen katsotaan täyttävän liuenneen orgaanisen hiilen kelpoisuusvaatimuksen, jos pitoisuus on enintään 1 000 mg/kg.

  2) Liuenneiden aineiden kokonaismäärän raja-arvoa voidaan soveltaa sulfaatin ja kloridin raja-arvojen sijasta.

 5. Oma lukunsa on radioaktiiviset aineet, mitä tuhka sisältää. Radioaktiiviset
  aineet kiinnittyvät tuhkaan. Niin uraani, toorium, kalium -40 kuin tsernobylin onnettomuudessa levinneet Cesium ym. Etelä- ja Keski-Suomeen tuli erittäin suuret laskumat
  jopa yli 100 000 bequerelliä/ m2. Erityisesti havut ja puunkuoret sisältävät sitä
  paljon. Kaliumista on aina 0,0118 % radioaktiiista ja sen gammasäteily on
  kuin röntgensäteily, joka kulkee valonnopeudella pitkiä matkoja.
  Pienet näkymättömät radioaktiiviset aineet ovat tappavia, kuten polonium, se on uraanin hajoamistuote. Teollisuden mafia levittää jätteensä metsiin ja pelloille.

 6. lyijy on myös uraanin ja tooriumin hajoamistuote. Lyijy voi olla myös radioaktiivista,
  riippuen siitä, missä vaiheessa hajoaminen. Lyijyä levitellään siis luvan mukaan 600 g hehtaarille.

  Stuk tiedottaa 2/2005
  Luonnon radioaktiivisisa aineita sisältävät materiaalit

  sivu 10.

  Helposti höyrystyvät
  210Pb ja 210Po rikastuvat lentotuhkaan selvästi enemmän kuin sarjan muut aineet ja niiden
  pitoisuudet voivat olla tuhansia Bq/kg. Turpeen energiakäytössä säteilysuojelullisesti merkittä-
  vin aine on Tshernobylin onnettomuudesta peräisin oleva cesium-137.
  Kaikki kiviainesperäiset rakennusmateriaalit sisältävät pieniä määriä NORM-aineita. Pitoisuuksiin
  vaikuttaa eniten raaka-aineena käytetty kiviaines, mutta myös seos- tai lisäaineena
  käytetty aines kuten lentotuhka tai masuunikuona voi lisätä rakennusmateriaalin aktiivisuuspitoisuuksia.

  (NORM-aineet ovat siis radioaktiivisia aineita)
  Lyijy on Pb
  Polonium on Po. (Poloniumia 10 nanogrammaa hengitettynä ja 50 nanogrammaa
  nieltynä on tappava annos).
  Pitoisuudet voivat olla siis tuhansia bequerelliä kilossa lentotuhkaa.

  Entäpä sitten tuhannessa kilossa ja vieläpä neljä kertaa tuo määrä.
  Teollisuudella on lupa tappaa.

 7. Tuhkaa käytetään myös teiden rakentamiseen, Ruotsissa
  on todettu, että alumiinilla, kalsiumilla ja kaliumilla on vielä
  suuremmat ympäristövaikutukset kuin raskasmetalleilla.

  Kalium kastuessaan menee nopeasti pohjavesiin, samoin boori.
  Tuhkaa ei saa käyttää pohjavesialueilla, mutta Lapissa ei ole luokiteltu pohjavesialueita kuin murto-osa. Luokitellut ovat
  yleensä käytössä olevia pohjavesialueita ja luokittelu lasketaan sen mukaan miten paljon pohjavettä tulee päivässä. I luokka
  on paras,sitten on II ja III luokka.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.